English | Български

Доц. д-р Владислав Вергилов
Доц. д-р Владислав Вергилов. Снимка: (c) Силвия Георгиева

Владислав Вергилов

(доцент д-р)
е-поща:

Роден на 2 юли 1988 в Монтана. Херпетолог.
Образование: 2013 г. — СУ 'Св. Климент Охридски', Биологически факултет, биолог — магистър по зоология на гръбначните животни; 2017 г. — СУ 'Св. Климент Охридски', Биологически факултет, доктор по зоология (зоология на гръбначните животни).

Област на научни интереси

Херпетология, еволюция, функционална морфология, зоология на гръбначните животни, палеонтология.

Проекти

„Полов отбор при пеперудите: механизми на копулация и функционална морфология на копулационните органи (Insecta: Lepidoptera)“. Проект финансиран от НФНИ, No. КП-06-Н31/4 10.12.2019. Ръководител: д-р Боян Петров Златков. Статус: Текущ.
„Изследвания върху късокракия гущер в България“ НП „Млади учени и постдокторанти“. No. ПМС 203/19.09.18 г. Ръководител: доц. д-р Георги Попгеоргиев. Статус: Приключен.
Изследвания върху аспекти от биологията на слабо проучени влечуги и бозайници в България. Проект към ФНИ. Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти — 2018. Договор No. КП-06-М21/8 от 18.12.2018 г. Ръководител: гл. ас. д-р Недко Недялков. Статус: Приключил.
Типове локомоция и биомеханика на придвижването при слабо проучен представител на Squamata — Ablepharus kitaibelii (Bibron & Bory de Saint-VIncent, 1833). Проект към ФНИ. Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти — 2017. Договор No. ДМ 11/6 от 21.12.2017 г. Ръководител: гл. ас. д-р Владислав Вергилов. Статус: Приключил.
'Вътревидова морфологична диференциация при Ablepharus kitaibelii във връзка с географски градиенти'. Проект Synthesys. 2014—2015 г.
Разработване/актуализиране на планове за управление на резервати и поддържани резервати в териториалния обхват на РИОСВ — Стара Загора по проект 'Дейности по устойчиво управление на резервати и поддържани резервати — изключителна държавна собственост в териториалния обхват на РИОСВ — Стара Загора за резерватите 'Кутелка', 'Горна Топчия', 'Каменщица'. ПРИЗМА-НИШАВА. Договор No КПН-II-14/20.01.2014 г.
Разработване на планове за управление, във връзка с реализирането на проект BG161PO005/11/3/3.2/05/26 — финансиран по ОП 'Околна среда 2007—2013 г.' — 'Разработване на планове за управление на всеки един от четирите резервата 'Купена', 'Мантарица', 'Беглика', 'Дупката' в териториалния обхват на РИОСВ — Пазарджик'. ПРИЗМА-НИШАВА. Договор No КПН-III-14/20.02.2014 г.
'Теренни проучвания на разпространение и численост на земноводни и влечуги' по проект No DIR 5113024-1-48, процедура BG161PO005/11/3.0/03/24, заповед No РД-23/13.01.2012, финансиран по ОП 'Околна среда 2007—2013 г. Договор No 64/2014 г.
'Изследване върху биомеханиката на краниоцервикалния комплекс при низши тетраподи, чрез използване на високоскоростно видео заснемане и компютърна томография.' Проект 'Наука и бизнес' към МОН. Договор — ДО4-166/31.03.2014. Проект входящ номер — 94-1986/30.01.14.
'Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове — фаза І' — полеви експерт. Проект, финансиран от рамкова програма на ЕС. Има за цел картиране на видовете и техните местообитания от приложение II на директива 92/43 на ЕЕС, както и определяне на природозащитното им състояние на ниво Натура 2000 защитени зони, на биогеографско и на национално ниво. 2011—2013 г.

Най-нови публикации


Ollonen, J. S. O., Khannoon, E. R., Macrí, S., Vergilov, V., Kuurne, J., Saarikivi, J., Soukainen, A., Aalto, I.-M., Werneburg, I., Diaz Jr., R. E., Di-Poï, N., 2024. Dynamic evolutionary interplay between ontogenetic skull patterning and whole-head integration. — Nature Ecology & Evolution. doi:10.5281/zenodo.8376575

Zlatkov, B., Vergilov, V., Santa‑Rita, J. V. P., Baixeras, J., 2023. First 3-D reconstruction of copulationin Lepidoptera: interaction of genitalia in Tortrix viridana (Tortricidae). — Frontiers in Zoology. doi:10.1186/s12983-023-00500-4 [PDF]

Mutafchiev, Y., Vergilov, V., 2023. Redescription of Thubunaea schurkovi Annaev, 1973 from Ablepharus chernovi, with notes on the members of Thubunaea (Spirurida: Physalopteridae) from the Palaearctic and Indomalayan realms. — Journal of Helminthology, 97: e39. doi:10.1017/S0022149X23000172

Altmanová, M., Doležálková-Kaštánková, M., Jablonski, D., Strachinis, I., Vergilov, V., Vacheva, E., Iannucci, A., Choleva, L., Ráb, P., Moravec, J., Gvoždík, V., 2023. Karyotype stasis but species—specific repetitive DNA patterns in Anguis lizards (Squamata: Anguidae), in the evolutionary framework of Anguiformes. — Zoological Journal of the Linnean Society, Oxford University Press. doi:10.1093/zoolinnean/zlad153

Zlatkov, B., Vergilov, V., Sivilov, O., Pérez Santa‑Rita, J. V., Baixeras, J., 2022. New approaches for studying the functional anatomy of the phallus in Lepidoptera. — Zoomorphology. doi:10.1007/s00435-022-00566-4 [PDF]

Vergilov, V., Tzankov, N., Kornilev, Y., Popgeorgiev, G., 2022. Ecology of the small Snake-eyed Skink Ablepharus kitaibelii (Bibron & Bory de Saint-Vincent, 1833) in a NW Bulgaria population. — The North-Western Journal of Zoology, 18 (1): 40—46. [PDF]

Slavchev, M., Dyugmedzhiev, A., Vergilov, V., 2022. Pelobates fuscus (Common Spadefoot Toad) and Pelophylax ridibundus (Marsh Frog). Interspecific amplexus. — Herpetological Review, 53 (3): 474. [PDF]

Vergilov, V., Tzankov, N., 2021. Giant pelobatid fossil larva from the middle Miocene of Bulgaria. — Historia naturalis bulgarica, 43 (3): 29—42. [PDF] doi:10.48027/hnb.43.031

Vergilov, V., Dyugmedzhiev, A., Georgieva, S., Slavchev, M., 2021. A case of Emys orbicularis (L.) feeding on newts from Bulgaria. — Historia naturalis bulgarica, 43 (2): 25—27. [PDF] doi:10.48027/hnb.43.021

Nedyakov, N., Vergilov, V., Zlatkov, B., 2021. Penis morphology of two European mole species (Soricomorpha, Talpidae). — Biologia. doi:10.1007/s11756-021-00738-5


По-пълен списък на публикации — раздел e-Natura | Публикации на персонала