English | Български

д-р Владислав Вергилов
д-р Владислав Вергилов. Снимка: (c) Силвия Георгиева

Владислав Вергилов

(главен асистент д-р)
е-поща:

Роден на 2 юли 1988 в Монтана. Херпетолог.
Образование: 2013 г. — СУ 'Св. Климент Охридски', Биологически факултет, биолог — магистър по зоология на гръбначните животни; 2017 г. — СУ 'Св. Климент Охридски', Биологически факултет, доктор по зоология (зоология на гръбначните животни).

Област на научни интереси

Херпетология, еволюция, функционална морфология, зоология на гръбначните животни, палеонтология.

Проекти

Изследвания върху аспекти от биологията на слабо проучени влечуги и бозайници в България. Проект към ФНИ. Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти — 2018. Договор No. КП-06-М21/8 от 18.12.2018 г. Ръководител: гл. ас. д-р Недко Недялков. Статус: Приключил.
Типове локомоция и биомеханика на придвижването при слабо проучен представител на Squamata — Ablepharus kitaibelii (Bibron & Bory de Saint-VIncent, 1833). Проект към ФНИ. Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти — 2017. Договор No. ДМ 11/6 от 21.12.2017 г. Ръководител: гл. ас. д-р Владислав Вергилов. Статус: Приключил.
'Вътревидова морфологична диференциация при Ablepharus kitaibelii във връзка с географски градиенти'. Проект Synthesys. 2014—2015 г.
Разработване/актуализиране на планове за управление на резервати и поддържани резервати в териториалния обхват на РИОСВ — Стара Загора по проект 'Дейности по устойчиво управление на резервати и поддържани резервати — изключителна държавна собственост в териториалния обхват на РИОСВ — Стара Загора за резерватите 'Кутелка', 'Горна Топчия', 'Каменщица'. ПРИЗМА-НИШАВА. Договор No КПН-II-14/20.01.2014 г.
Разработване на планове за управление, във връзка с реализирането на проект BG161PO005/11/3/3.2/05/26 — финансиран по ОП 'Околна среда 2007—2013 г.' — 'Разработване на планове за управление на всеки един от четирите резервата 'Купена', 'Мантарица', 'Беглика', 'Дупката' в териториалния обхват на РИОСВ — Пазарджик'. ПРИЗМА-НИШАВА. Договор No КПН-III-14/20.02.2014 г.
'Теренни проучвания на разпространение и численост на земноводни и влечуги' по проект No DIR 5113024-1-48, процедура BG161PO005/11/3.0/03/24, заповед No РД-23/13.01.2012, финансиран по ОП 'Околна среда 2007—2013 г. Договор No 64/2014 г.
'Изследване върху биомеханиката на краниоцервикалния комплекс при низши тетраподи, чрез използване на високоскоростно видео заснемане и компютърна томография.' Проект 'Наука и бизнес' към МОН. Договор — ДО4-166/31.03.2014. Проект входящ номер — 94-1986/30.01.14.
'Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове — фаза І' — полеви експерт. Проект, финансиран от рамкова програма на ЕС. Има за цел картиране на видовете и техните местообитания от приложение II на директива 92/43 на ЕЕС, както и определяне на природозащитното им състояние на ниво Натура 2000 защитени зони, на биогеографско и на национално ниво. 2011—2013 г.

Най-нови публикации


Zlatkov, B., Vergilov, V., Sivilov, O., Pérez Santa‑Rita, J. V., Baixeras, J., 2022. New approaches for studying the functional anatomy of the phallus in Lepidoptera. — Zoomorphology. doi:10.1007/s00435-022-00566-4 [PDF]

Vergilov, V., Tzankov, N., Kornilev, Y., Popgeorgiev, G., 2022. Ecology of the small Snake-eyed Skink Ablepharus kitaibelii (Bibron & Bory de Saint-Vincent, 1833) in a NW Bulgaria population. — The North-Western Journal of Zoology, 18 (1): 40—46. [PDF]

Slavchev, M., Dyugmedzhiev, A., Vergilov, V., 2022. Pelobates fuscus (Common Spadefoot Toad) and Pelophylax ridibundus (Marsh Frog). Interspecific amplexus. — Herpetological Review, 53 (3): 474. [PDF]

Vergilov, V., Tzankov, N., 2021. Giant pelobatid fossil larva from the middle Miocene of Bulgaria. — "Historia naturalis bulgarica, 43 (3): 29—42. [PDF] doi:10.48027/hnb.43.031

Vergilov, V., Dyugmedzhiev, A., Georgieva, S., Slavchev, M., 2021. A case of Emys orbicularis (L.) feeding on newts from Bulgaria. — "Historia naturalis bulgarica, 43 (2): 25—27. [PDF] doi:10.48027/hnb.43.021

Nedyakov, N., Vergilov, V., Zlatkov, B., 2021. Penis morphology of two European mole species (Soricomorpha, Talpidae). — Biologia. doi:10.1007/s11756-021-00738-5

Jablonski, D., Sillero, N., Oskyrko, O., Bellati, A., Čeirāns, A., Cheylan, M., Cogălniceanu, D., Crnobrnja-Isailović, J., Crochet, P.-A., Crottini, A., Doronin, I., Džukić, G., Geniez, P., Ilgaz, Ç., Iosif, R., Jandzik, D., Jelić, D., Litvinchuk, S., Ljubisavljević, K., Lymberakis, P., Mikulíček, P., Mizsei, E., Moravec, J., Najbar, B., Pabijan, M., Pupins, M., Sourrouille, P., Strachinis, I., Szabolcs, M., Thanou, E., Tzoras, E., Vergilov, V., Vörös, J., Gvoždík, V., 2021. The distribution and biogeography of slow worms (Anguis, Squamata) across the Western Palearctic, with an emphasis on secondary contact zones. — Amphibia-Reptilia. doi:10.1163/15685381-bja10069

Zlatkov, B., Stefanov, S., Gashtarov, V., Vergilov, V., 2020. New records of Hierodula transcaucasica Brunner von Wattenwyl, 1878 (Mantodea) from Bulgaria. — "Historia naturalis bulgarica, 41: 99—101. [PDF] doi:10.48027/hnb.41.12003

Nikolov, V., Dochev, D., Pavlishina, P., Brusatte, S., Yaneva, M., Konyovska, R., Vergilov, V., Simov, N., Spassov, N., Hristova, L., 2020. Welcome to “Cretaceous Park”: Three years of research at the Late Cretaceous tetrapod fossil site near the town of Tran, Western Srednogorie. — Review of the Bulgarian Geological Society, 81 (3): 141—143.

Kornilev, Y., Lukanov, S., Pulev, A., Slavchev, M., Vacheva, E., Vergilov, V., Mladenov, V., Georgieva, R., Popgeorgiev, G., 2020. The Alien Pond Slider Trachemys scripta (Thunberg in Schoepff, 1792) in Bulgaria: Future Prospects for an Established and Reproducing Invasive Species. — Acta zoologica bulgarica, 72 (4): 571—581.


По-пълен списък на публикации — раздел e-Natura | Публикации на персонала