The Spiders (Araneae) of Bulgaria

Quick navigation selector


Family Nemesiidae


Brachythele denieri (Simon, 1916)
Brachythele langourovi Lazarov, 2005 [described from Bulgaria]
Nemesia caementaria (Latreille, 1799)
Nemesia coheni Fuhn & Polenec, 1967