Национален природонаучен музей, Българска академия на науките | Новини

Националният природонаучен музей при БАН ще подпомогне Министерството на околната среда и водите с изследване на биологичното разнообразие в страната


11.7.2022 16:30

На 8 юли 2022 министърът на околната среда и водите Борислав Сандов и проф. Павел Стоев, директор на Националния природонаучен музей при Българската академия на науките, подписаха споразумение за научни консултации и подпомагане на събирането, анализа и интерпретацията на данни за природни местообитания и видове за целите на Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР) и политиката по опазване на биологичното разнообразие.

Основната цел на това сътрудничество е учените от БАН да подпомогнат мониторинга на видове растения и животни с висок природозащитен статус, за които липсва достатъчно информация, за да може да се определят тенденциите в изменението на техните популации на територията на страната. Въз основа на получените данни Изпълнителната агенция по околна среда ще определи мерки за опазване и устойчиво ползване на видовете и техните находища, както и ще обнови или актуализира границите на защитените територии и зони. В рамките на научната консултация се предвижда провеждането на теренни наблюдения и събиране на първични данни за видове от национално значение, каквито са кафявата мечка, вълка и благородния елен, а също и проследяване на миграциите на птиците чрез наблюдение на прелета и опръстеняването им. Ще бъдат събирани още и данни за неумишленото убити видове животни (сгазени на пътя или убити от токов удар от далекопроводи птици), както и за инвазивни и чужди видове растения и животни. Цялата информация ще бъде включена в Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР) и използвана за изготвянето на оценки за състоянието на видове от национално значение с висок природозащитен статус.

Сред очакваните резултати е използването на по-голямата достъпност на модерните технологии за разширяване обхвата на т.нар. гражданска наука при събирането на актуална информация за ценни, застрашени, инвазивни и загинали видове от дивата природа.

Научната консултация се изпълнява в сътрудничество с Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН, Българското дружество за защита на птиците и е подпомогнат от учени от други научни и образователни институции и специалисти по биоразнообразие от страната. Координатор на дейностите по научната консултация е д-р Димитър Плачийски от НПМ-БАН.

Общият бюджет за провеждане на предивдените дейности по задачите включени в начуната консултация е в размер на 4 191 940 лв.Статия от Национален природонаучен музей, Българска академия на науките | Новини
https://www.nmnhs.com/22071101-news_bg.html


Печат!