English | Български

д-р Владислав Вергилов
д-р Владислав Вергилов

Владислав Вергилов

(главен асистент д-р)
е-поща:

Роден на 2 юли 1988 в Монтана. Херпетолог.
Образование: 2013 г. — СУ 'Св. Климент Охридски', Биологически факултет, биолог — магистър по зоология на гръбначните животни; 2017 г. — СУ 'Св. Климент Охридски', Биологически факултет, доктор по зоология (зоология на гръбначните животни).

Област на научни интереси

Херпетология, еволюция, екология, зоология на гръбначните животни, палеонтология.

Проекти

'Вътревидова морфологична диференциация при Ablepharus kitaibelii във връзка с географски градиенти'. Проект Synthesys. 2014—2015 г.
Разработване/актуализиране на планове за управление на резервати и поддържани резервати в териториалния обхват на РИОСВ — Стара Загора по проект 'Дейности по устойчиво управление на резервати и поддържани резервати — изключителна държавна собственост в териториалния обхват на РИОСВ — Стара Загора за резерватите 'Кутелка', 'Горна Топчия', 'Каменщица'. ПРИЗМА-НИШАВА. Договор No КПН-II-14/20.01.2014 г.
Разработване на планове за управление, във връзка с реализирането на проект BG161PO005/11/3/3.2/05/26 — финансиран по ОП 'Околна среда 2007—2013 г.' — 'Разработване на планове за управление на всеки един от четирите резервата 'Купена', 'Мантарица', 'Беглика', 'Дупката' в териториалния обхват на РИОСВ — Пазарджик'. ПРИЗМА-НИШАВА. Договор No КПН-III-14/20.02.2014 г.
'Теренни проучвания на разпространение и численост на земноводни и влечуги' по проект No DIR 5113024-1-48, процедура BG161PO005/11/3.0/03/24, заповед No РД-23/13.01.2012, финансиран по ОП 'Околна среда 2007—2013 г. Договор No 64/2014 г.
'Изследване върху биомеханиката на краниоцервикалния комплекс при низши тетраподи, чрез използване на високоскоростно видео заснемане и компютърна томография.' Проект 'Наука и бизнес' към МОН. Договор — ДО4-166/31.03.2014. Проект входящ номер — 94-1986/30.01.14.
'Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове — фаза І' — полеви експерт. Проект, финансиран от рамкова програма на ЕС. Има за цел картиране на видовете и техните местообитания от приложение II на директива 92/43 на ЕЕС, както и определяне на природозащитното им състояние на ниво Натура 2000 защитени зони, на биогеографско и на национално ниво. 2011—2013 г.

Най-нови публикации


Vergilov, V., Tzankov, N., Zlatkov, B., 2018. Age structure and growth in Bulgarian populations of Ablepharus kitaibelii (Bibron & Bory de Saint-Vincent, 1833) (Squamata: Sauria: Scincidae). — Herpetozoa, 30 (3/4): 179—185. [PDF]

Vergilov, V., Tzankov, N., 2018. Contribution to the individual marking techniques for small lizards: heat branding on Ablepharus kitaibelii (Bibron & Bory de Saint-Vincent, 1833). — North-Western Journal of Zoology, аccepted.

Vergilov, V., Necheva, V., Zlatkov, B., 2018. On the reproduction of Ablepharus kitaibelii (Bibron & Bory de Saint-Vincent, 1833) (Squamata: Scincidae) in Bulgaria. — Acta zoologica bulgarica, аccepted.

Vergilov, V., Natchev, N., 2018. Notes on the hatching phases and the size of the juveniles in the Snake-eyed skink Ablepharus kitaibelii (Bibron & Bory de Saint-Vincent, 1833). — Acta Scientifica Naturalis, 5 (1): 69—74. [PDF]

Vergilov, V., Zlatkov, B., Tzankov, N., 2017. Hemipenial differentiation in the closely related congeners Ablepharus kitaibelii (Bibron & Bory de St-Vincent, 1833), and Ablepharus budaki Göcmen, Kumlutas & Tosunoglu, 1996 (Squamata: Sauria: Scincidae). — Herpetozoa, 30 (1/2): 39—48. [PDF]

Vergilov, V., Natchev, N., 2017. First record of tail bifurcations in the Snake-eyed skink (Ablepharus kitaibelii Bibron & Bory de Saint-Vincent, 1833) from Pastrina hill (northwestern Bulgaria). — Arxius de Miscel·lània Zoològica, 15: 224—228. [PDF]

Vergilov, V., 2017. Notes on the defensive behavior and activity of Ablepharus kitaibelii (Bibron & Bory de Saint-Vincent, 1833) in Bulgaria. — ZooNotes, 116: 1—4. [PDF]

Цанков, Н., Стоянов, А., Добрев, Д., Луканов, С., Корнилев, Ю., Андонов, К., Вергилов, В., Попгеоргиев, Г., 2017. Trachemys scripta (Thunberg in Schoepff, 1792). — стр. 110—113. В: Тричкова, Т., Владимиров, В., Томов, Р., Тодоров, М. (ред.): Атлас на инвазивните чужди видове от значение за Европейския съюз, ИБЕИ-БАН, ESENIAS, София, 176 стр. [PDF]

Vergilov, V., Hristov, G., Lukanov, S., Lambevska, A., Tzankov, N., 2016. First record of Ablepharus kitaibelii (Bibron & Bory de Saint-Vincent, 1833) in Montenegro. — Biharean Biologist, 10 (1): 65—66. [PDF]

Natchev, N., Tzankov, N., Vergilov, V., Kummer, S., Handschuh, S., 2015. Functional morphology of a highly specialised pivot joint in the cranio-cervical complex of the minute lizard Ablepharus kitaibelii in relation to feeding ecology and behaviour. — Contributions to Zoology, 84 (1) 13—23. [PDF]


По-пълен списък на публикации — раздел e-Natura | Публикации на персонала