English | Български

Професор д-р Николай Спасов, директор на Националния природонаучен музей, София. Снимкa: (c) Н. Спасов
Професор д-р Николай Спасов, директор на Националния природонаучен музей, София. Снимкa: (c) Н. Спасов

Николай Спасов

(професор д-р)
телефон: 02 9808391; 02 9885116 (в. 728); е-поща:

Роден на 7 април 1951 г. в София.
Образование: Софийски университет ‘Св. Кл. Охридски’ (1974).
Специалност: зоология на гръбначните животни.

Област на научни изследвания


Над 170 научни публикации в областта на еволюцията на наземната мегафауна, таксономията, морфологията, палеонтологията и археозоологията на Macromammalia еволюцията на поведението на гръбначните животни; екологията на хищниците (Carnivora); опазването на гръбначната фауна.

Текущи проекти


Изследване на Неогенската и кватернерна бозайна мегафауна от България (2004—2005 г.)
Териофауните от късния миоцен на България: Еволюция на палеосредата и биогеографски сходства. Проектът е по линия на сътрудничеството между БАН и CNRS — France и се изпълнява от НПМ-БАН и Института по динамика на човешката еволюция в Париж. Под печат е монография, отразяваща резултатите от проекта до момента
Червена книга на България (том 2 — животни). Проектът е финансиран от МОСВ
Морфология, екология и разпространение на гръбначни животни в България (2004—2005 г.)

Най-нови публикации


Spassov, N., Ignatov, A., Acosta-Pankov, I., 2016. On the status of the leopard in Turkey, again. — Cat news No 64, Autumn 2016, ISSN 1027-2992.

Yong, Y. at all, 2015. PESI — a taxonomic backbone for Europe. — Biodiversity Data Journal 3: e5848. 51 pp.

Спасов, Н., Тошева, С., 2015. Националният природонаучен музей при БАН на 125 години. — Historia naturalis bulgarica, 21: 3—8. [PDF]

Spassov, N., Spiridonov, G., Ivanov, V., Assenov, L., 2015. Signs of the bear life activities and their utilization for the monitoring of the bear (Ursus arctos L.) in Bulgaria. — Historia naturalis bulgarica, 22: 73—83. [PDF]

Spassov, N., Peykov, V., Simeonov, P., 2015. Evidences for the Lynx recovery in Bulgaria: the Lynx discovered in Western Rhodopes. — ZooNotes, 73: 1—4.

Spassov, N., Iliev, N., Karastoyanova, N., Chohadziev, S., 2015. The Remains of Wild and Domestic Animals from the Late Chalcolithic Tell Settlement of Hotnitsa (Northern Bulgaria). — Archaeologia Bulgarica, IXI, 2, 1—21.

Spassov, N., Ignatov, A., Acosta-Pankov, I., 2015. The Story of the Turkish Dhole. Exploring and documenting diversity in nature. — CETAF Newsletter, October 2015.

Spassov, N., Geraads, D., 2015. A New Felid from the Late Miocene of the Balkans and the Contents of the Genus Metailurus Zdansky, 1924 (Carnivora, Felidae). — Journal of Mammal Evolution, 22: 45—56. DOI: 10.1007/s10914-014-9266-5 [PDF]

Shaller, M., Lachner, J., Christl, M., Maden, C., Spassov, N., Ilg, A., Böhme, M., 2015. Authigenic Be as a tool to date river terrace sediments? — An example from a Late Miocene hominid locality in Bulgaria. — Quaternary Geochronology, 29: 6—15.

Ivanov, V., Spassov, N., 2015. Some new data on the distribution, habitats and ecology of the threatened European mustelids Mustela eversmanii and Vormela peregusna in Bulgaria. — Historia naturalis bulgarica, 21: 267—271.


По-пълен списък на публикации — раздел e-Natura | Публикации на персонала