English | Български

Професор д-р Николай Спасов, директор на Националния природонаучен музей, София. Снимкa: (c) Н. Спасов
Професор д-р Николай Спасов, директор на Националния природонаучен музей, София. Снимкa: (c) Н. Спасов

Николай Спасов

(професор д-р)
телефон: 02 9808391; 02 9885116 (в. 728); е-поща:

Роден на 7 април 1951 г. в София.
Образование: Софийски университет ‘Св. Кл. Охридски’ (1974).
Специалност: зоология на гръбначните животни.

Област на научни изследвания


Над 170 научни публикации в областта на еволюцията на наземната мегафауна, таксономията, морфологията, палеонтологията и археозоологията на Macromammalia еволюцията на поведението на гръбначните животни; екологията на хищниците (Carnivora); опазването на гръбначната фауна.

Текущи проекти


Изследване на Неогенската и кватернерна бозайна мегафауна от България (2004—2005 г.)
Териофауните от късния миоцен на България: Еволюция на палеосредата и биогеографски сходства. Проектът е по линия на сътрудничеството между БАН и CNRS — France и се изпълнява от НПМ-БАН и Института по динамика на човешката еволюция в Париж. Под печат е монография, отразяваща резултатите от проекта до момента
Червена книга на България (том 2 — животни). Проектът е финансиран от МОСВ
Морфология, екология и разпространение на гръбначни животни в България (2004—2005 г.)

Най-нови публикации


Spassov, N., Iliev, N., Hristova, L., Ivanov, V., 2018. Typology of Thracian horses according to osteological analysis of skeletal remains and depictions from the antiquity. — Historia naturalis bulgarica, 28: 15—24.

Spassov, N., Hristova, L., Iliev, N., 2018. The domesticated horses from the submerged prehistoric village of Urdoviza (Kiten) on the Bulgarian Black Sea coast — among the oldest known. — Historia naturalis bugarica, 25: 11—14.

Spassov, N., Hristova, L., 2018. Early Ursus etruscus Cuvier from the Middle Villafranchian carst cavern locality of Varshets (Bulgaria). — 24th International Cave Bear Symposium 2018, Chepelare, 27—30.09.2018.

Spassov, N., Geraads, D., Hristova, L., Markov, G., Garevska, B., Garevski, R., 2018. The late Miocene mammal faunas of the Republic of Macedonia (FYROM). — Palaeontographica A., 311(1—6): 1—85.

Гюрова, М., Иванова, С., Маринова, Е., Попов, В., Спасов, Н., Христова, Л., Ферхейден, С., Бурле, К., 2018. Проучване на пещерата Мишин камик — сезон 5. — Археологически открития и разкопки през 2017 г. БАН. Национален археологически институ с музей. София, с. 8—11.

Dzhebir, G., Yordanov, G., Yankova, I., Sirakova, D., Petrova, M., Neov, B., Hristov, P., Radoslavov, G., Hristova, L., Spassov, N., 2018. Comparative genetic analysis of modern and ancient horses from the Neolithic age in Bulgaria. — Historia naturalis bugarica, 28: 3—10.

Spassov, N., Hristova, L., Ivanova, S., Georgiev, I., 2017. First Record of the ‘Small Cave Bear’ in Bulgaria and taxonomic status of the bears of the Ursus savini Andrews — Ursus rossicus Borissiak group. — Fossil Imprint, 73 (3—4): 275—291.

Гюрова, М., Иванова, С., Спасов, Н., Христова, Л., Попов, В., Маринова, Е., Бьоме, М., 2017. Проучване на пещерата Мишин камик — сезон 4. — Археологически открития и разкопки през 2016 г. БАН. Национален археологически институ с музей. София, с. 48—50.

Böhme, M., Spassov, N., Ebner, M., Geraads, D., Hristova, L., Kirscher, U., Kötter, S., Linnemann, U., Prieto, J., Roussiakis, S., Theodorou, G., Uhlig, G., Winklhofer, M., 2017. Messinian Age and savanna environment of the possible hominin Graecopithecus from SE Europe. — PLoS One, 12 (5): e0177347. DOI: 10.1371/journal.pone.0177347

Böhme, M., Spassov, N., Ebner, M., Geraads, D., Hristova, L., Kirscher, U., Kötter, S., Linnemann, U., Prieto, J., Roussiakis, S., Theodorou, G., Uhlig, G., Winklhofer, M., 2017. Environment and stratigraphy of the classical Pikermi sites and post-Pikermian localities and the first, Late Miocene, Sahara desertification. — 15th Congress of the R.C.M.N.S. ‘Exploring a physical laboratory: the Mediterranean Basin’, 3—6 September 2017, Athens, Abstracs, p. 31.


По-пълен списък на публикации — раздел e-Natura | Публикации на персонала