English | Български

Д-р Петър Шурулинков. Снимкa: (c) Любомила Кривошиева (Зелени Балкани)
Д-р Петър Шурулинков. Снимкa: (c) Любомила Кривошиева (Зелени Балкани)

Петър Шурулинков

(доцент д-р)
телефон: 02 9885116 (в. 644); е-поща:

Роден на 25 декември 1975 г. в София.

Образование


средно образование: НПМГ акад. Л. Чакалов, София
магистър (биология), специализация ‘зоология на гръбначните животни и антропология’ (1993—1998): СУ ‘Св. Климент Охридски’
доктор (зоология) (2000—2003): Институт по зоология — БАН

Област на научни изследвания


Орнитология — Фауна, екология и еволюция на птиците. Миграция на птиците. Изследвания върху птици — глациални реликти в планините на България. Тенденции в числеността на популациите на птиците в България.

Паразитология — Кръвни едноклетъчни паразити на птиците. Фауна и разпространение на хемоспоридиите в България. Влияние на различни фактори върху екстензивността на заразяване на птиците с хемоспоридии. Влияние на хемоспоридиите върху дивите птици и върху миграцията при мигриращите видове.

Природозащита — Опазване на птиците. Законодателство, защитени територии за опазване на птиците и техните местообитания.

Проекти


Картиране на находищата на пернатонога и врабчова кукумявка в НП ‘Рила’
План за управление на НП ‘Рила’ — част Фауна, Птици
Европейски Атлас на гнездещите птици. Картиране на гнездещи птици през 2016 и 2017 г. в 50Х50 км УТМ квадрати в Западна и Централна България
Мониторинг на орнитофауната на комплекса влажни зони край с. Негован, Софийско
План за управление на ПП ‘Българка’ — част 'Фауна’, ръководител на екип за иследване на птиците
Горска сертификация на територията на държавни горски стопанства в Югоизточно и Югозападно държавно горско предприятие

Членство в неправителствени организации


Сдружение за дива природа ‘Балкани’ — от 1993 досега, член на УС на организацията; Българско паразитологично дружество.

Най-нови публикации


Shurulinkov, P., Spasov, L., Stoyanov, G. P., Chakarov, N., 2018. Blood parasite infections in a wild population of ravens (Corvus corax) in Bulgaria. — Malaria Journal, 17: 33. [PDF]

Shurulinkov, P., Daskalova, G., Kirov, D., Borisov, B., Spasov, L., Ralev, A., Stoev, I., Mechev, A., 2018. Avifauna of “Bulgarka” Nature Park with distribution, population size and breeding density data for the species of conservation importance. — Forestry Ideas 24, 1 (55): 3—22 [PDF]

Shurulinkov, P., Avtanski, D., 2018. Records of Tengmalm’s Owl (Aegolius funereus) from the Šar Mts, Republic of Macedonia. — Historia naturalis bulgarica, 28: 1—4. [PDF]

Georgiev, K., Thorn, S., Zlatanov, T., Nikolov, B., Shurulinkov, P., Daskalova, G., Gottschalk, S., 2018. Evaluating the importance of managed forests as habitat for the Semi-collared Flycatcher (Ficedula semitorquata). — Forest Ecology and Management, 419—420: 123—129. [PDF]

Daskalova, G., Shurulinkov, P., 2018. Characteristics of the hunting behavior of the Red-footed Falcon (Falco vespertinus) in South-Eastern Bulgaria. — Zoonotes, 125: 1—4. [PDF]

Николов, Б., Шурулинков, П., 2017. Професору Димитру Нанкинову-75 лет! — Русский орнитологический журнал, 26 (1495): 3709—3715. [PDF]

Stoyanov, G., Šurulinkov, P., 2016. Neue Daten zur Brutverbreitung und Habitatpräferenz der Haubenmeise Lophophanes cristatus in Südwestbulgarien. — Ornithologishe Mitteilungen, 68 (3/4): 131—136. [PDF]

Shurulinkov, P., Daskalova, G., Michov, S., Koev, V., 2016. The distribution, numbers, and breeding of terns and waders on the sand islands along the Bulgarian-Romanian section of the Danube. — North-Western Journal of Zoology, 12 (1): 65—77. [PDF]

Daskalova, G., Shurulinkov, P., Stoyanov, G. P., Borisov, B., 2016. Observations of the lesser kestrel (Falco naumanni) in Bulgaria during the period of post-breeding dispersal. — Slovak Raptor Journal. DOI: 10.1515/srj-2016-0001 [PDF]

Todorov, E., Daskalova, G., Shurulinkov, P., 2015. Current breeding distribution and conservation of White-tailed Eagle, Haliaeetus albicilla (L.) in Bulgaria. — Acta zoologica bulgarica, 67 (1): 3—10. [PDF]


По-пълен списък на публикации — раздел e-Natura | Публикации на персонала