Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Родонит


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Родонит — образци [изглед галерия]


В манган-съдържащи залежи, образувани от хидротермални, контактни и регионални метаморфни и седиментни процеси (Anthony et al., 2001—2005).
Орлец — образец 0741
0741
Русия

Родонит — образци — 1
страница 1