Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Пектолит


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Пектолит — образци [изглед галерия]


Първичен минерал в нефелинови сиенити. Хидротермален минерал в кухини в базалти и диабази; в серпентинити и перидотити; от метаморфозирали калциеви скали (Anthony et al., 2001—2005).
Ларимар — образец 0531
0531
Доминиканска република

Пектолит — образци — 1
страница 1