Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Увит


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Увит — образци [изглед галерия]


Обикновено в богати на калций скали, подложени на контактен метаморфизъм и метасоматични процеси, които добавят бор (Anthony et al., 2001—2005).
Увит — образец 0030
0030
Канада

Увит — образци — 1
страница 1