Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Флуорит


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Флуорит — образци [изглед галерия]


Акцесорен минерал в гранити, гранитни пегматити, сиенити; около фумароли; в карбонатити и алкални интрузиви. Залежи с икономическо значение в ниско до високотемпературни хидротермални жили и пластове; спойка в пясъчници (Anthony et al., 2001—2005). Известни са фасетирани образци с тегло над 3900 карата (Arem, 1987: 99).
Флуорит — образец 0137
0137
Бразилия
Флуорит — образец 0138
0138
Бразилия

Флуорит — образци — 2
страница 1