Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Флуорит — образец 0137, снимка © НПМ
Флуорит — образец 0137, снимка © НПМ

Флуоритобразец 0137

Произход

Южна Америка
Бразилия
Флуорит — образец 0137, карта на находището
Данни

Тегло: 3.87 ct; размери: 11.17 | 9.17 | 5.94 mm; форма: овал; цвят: умерено много наситено синкаво зелен; леко сивкав; чистота: око-чист; шлифовка: средна; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; смесен стил шлифовка.

Други образци
Флуорит — образец 0138

Още информация от ‘Класификация’


Акцесорен минерал в гранити, гранитни пегматити, сиенити; около фумароли; в карбонатити и алкални интрузиви. Залежи с икономическо значение в ниско до високотемпературни хидротермални жили и пластове; спойка в пясъчници (Anthony et al., 2001—2005). Известни са фасетирани образци с тегло над 3900 карата (Arem, 1987: 99).