English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Hypericum rumelicum Boiss. var. vihodcevskii D. Jord et Kož. — екземпляр SOXXXXXX0098


Hypericum rumelicum Boiss. var. vihodcevskii D. Jord et Kož. [холотип SOXXXXXX0098] (c) Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Хербариум на Биологически факултет (SO)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор SOXXXXXX0098 [Hypericum rumelicum Boiss. var. vihodcevskii D. Jord et Kož.] (c) Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Хербариум на Биологически факултет (SO)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: холотип
етикетировка: Hypericum rumelicum Boiss. Пазарджишко-Бесапарски ридове, по северните склонове. 11.07.1960 N. Vihodsevski
колекция: Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Хербариум на Биологически факултет (SO) [No.: 42 335]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Hypericum rumelicum Boiss. var. vihodcevskii D. Jord et Kož.

царство Plantae
тип/отдел Spermatophyta
клас Magnoliopsida
разред
семейство Hypericaceae
род Hypericum
вид Hypericum rumelicum