English | Български
Къде съм? > Начало > e-Natura

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България

— База данни на типови екземпляри, съхранявани в природонаучните колекции в България
Centaurea ipsaria Stoj. et Kitan. (sp.n.) f. leucophylla Stoj. et Kitan. (n.f.) [тип SOXXXXXX0056] Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Хербариум на Биологически факултет (SO)
Solenoxyphus minor Wagner, 1969 [паратип IBERZCXX0053] Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Зоологическа колекция (IBER-ZC)

— Таксони, институции и колекции
Пълен списък [1801 записа]

Институции


Аграрен университет — Пловдив
Хербариум (SOA) [231 записа]

Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН
Зоологическа колекция (IBER-ZC) [497 записа]
Колекции висши растения и мъхове (SOM) [433 записа]
Палеоботаническа колекция (IBER-PB) [57 записа]

Национален природонаучен музей, БАН
Колекция Безгръбначни животни (NMNHS-INV) [413 записа]

Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’
Колекция Водорасли (ACUS) [1 запис]
Хербариум на Биологически факултет (SO) [169 записа]

Таксони


— царство Plantae [891]
— царство Animalia [910]