English | Български
Where am I? > Home > e-Natura > Staff publications

Staff publications

Svetoslav Petrussenko [publications, chronological order]

Петрусенко, С., 1960. Бисмутинит от Урдиния циркус, Рила планина. — Сп. БГД, 21 (3): 80—82.

Петрусенко, С., 1962. Дистеновото находище при с.Чепеларе, Смолянско. — Тр. върху геол. Б-я, сер. Геохим. и полез. изкоп., 3: 69—92.

Петрусенко, С., 1965. Андалузитови параморфози от пегматоидни лещи. — Тр. върху геол. Б-я, сер. Геохим., минер. и петрогр., 5: 85—97.

Петрусенко, С., 1965. Малакон и торогумит от с. Свидня, Софийско. — Сп. БГД, 25 (3): 199—203.

Петрусенко, С., 1966. Смарагдов пегматит от Урдините езера, Рила планина. — Год. СУ, Геол.-геогр. ф-т, 59 (1): 247—268.

Петрусенко, С., 1967. Относно съдържанието на олово в някои амазонити. — Изв. Геол. инст., сер. Геох., минер. и петрогр., 16: 41—44.

Петрусенко, С., 1967. Първична акцесорна минерализация в пегматита от находище Вищерица, Зап. Родопи. — Изв. Геол. инст., сер. Геох., минер. и петрогр., 16: 145—159.

Петрусенко, С., 1967. Пегматити с моасанит от Чепеларско. — Сп. БГД, 28 (2): 203—208.

Петрусенко, С., 1968. Силиманитови жили в гранат-дистенови шисти. — Изв. Геол. инст., сер. Геох., минер. и петрогр., 17: 201—208.

Петрусенко, С., 1968. Розов цоизит и розов клиноцоизит от Рила планина. — Сп. БГД, 29 (3): 317—321.

Петрусенко, С., 1969. Скаполит от Северозападна Рила планина. — Изв. Геол. инст., сер. Геох., минер. и петрогр., 18: 153—160.

Петрусенко, С., 1970. Розов клиноцоизит от Централните Родопи. — Изв. Геол. инст., сер. Геох., минер. и петрогр., 19: 133—139.

Петрусенко, С., 1971. Сравнително изучаване на берилите в Б-я. — Изв. Геол. инст., сер. Геох., минер. и петрогр., 20: 45—68.

Петрусенко, С., 1971. Хризоберил от два типа пегматити от Рило-Родопската област. — Изв. Геол. инст., сер. Геох., минер. и петрогр., 20: 91—97.

Petrussenko, S., 1971. Tungsten and bismuth-bearing skarns from the region of the Seven Rila lakes. — Докл. Болгар. акад. наук., 24 (10): 1389—1392.

Петрусенко, С., 1972. Нови данни върху геологията на района на Седемте рилски езера. — Сп. БГД, 33 (2): 133—152.

Петрусенко, С., 1972. Минералогия на редкометалоносните скарни от Седемте рилски езера. — Год. СУ, Геол.-геогр. ф-т, 64 (1): 147—178.

Петрусенко, С., 1972. Алкални елементи Ca, Nb, Ta, Be в слюдоносните и керамичните пегматити от Родопите и ЮЗ Рила. — Изв. Геол. инст., сер. Геох., минер. и петрогр., 21: 31—40.

Петрусенко, С., 1972. Стюверит, тантевксенит и танталов анатаз от пегматити край Чепеларе, Централни Родопи. — Изв. Геол. инст., сер. Геох., минер. и петрогр., 21: 77—84.

Petrussenko, S., 1972. Tungsten and bismuth-bearing skarns from the region of the Seven Rila lakes in Bulgaria from sangdong tip. — 25 IGC, Montreal, Canada, pp. 515—522.

Петрусенко, С., 1973. Зеолитови минерали от Южните Шетлъндски острови. — Изв. Геол. инст., сер. Геох., минер. и петрогр., 22: 71—79.

Петрусенко, С., 1978. Минераложката експозиция в Националния природонаучен музей. — Сп. Муз. и памет. на култур., 18 (3): 38—43.

Петрусенко, С., 1979. Изложба ‘Природните богатства на Кърджалийски окръг’. — Сп. муз. и памет. на култур., 19 (2): 73—74.

Петрусенко, С., 1979. Метаморфни и магмени скали от Мальовишкия дял на Рила и свързаните с тях орудявания. — Год. СУ, Геол.-геогр. ф-т, 71 (1): 179—222.

Петрусенко, С., 1980. Изумруды из десилицированных пегматитов Болгарии. — Самоцветы, матер. XI съезда ММА, Наука, Ленинград: 74—79.

Петрусенко, С., 1981. Андалузит, корунд и турмалин от пегматитово находище Маркова трапеза, Самоковско. — Геох., минер. и петрогр., 14: 73—82.

Петрусенко, С., 1982. Берилийсъдържащ маргарит и фуксит от десилицирани пегматити в Рила. — Геох., минер. и петрол., 15: 33—40.

Petrussenko, S., 1982. Pegmatites in the Plana pluton. Guide book 1 — Eastern Srednogorie zone, — IMA 13-th General meeting — Varna, pp. 61—66.

Petrussenko, S., 1982. The marble quarry near Antonivanovtsi dam. Guide book 3 — Central Rhodopes — IMA 13-th General meeting — Varna, pp. 64—66.

Петрусенко, С., 1984. Оптический спектр поглощения иона Mn3+ в природных клиноцоизитах. — Геох., минер. и петрол., 19: 45—51.

Петрусенко, С., 1986. Драгоценные камни в Родопской области. — В сборн. Морфология и фазовые равновесия минералов — ММА, 1982, Варна: 413—419.

Петрусенко, С., 1986. Син- и постметаморфни минерализации в Централните Родопи. — Геох., минер. и петрол., 205—21: 25—28.

Петрусенко, С., 1988. Типизация дистенов из Болгарии по оптическим спектрам и особенностям окраски. — Геох., минер. и петрол., 24: 18—27.

Петрусенко, С., 1989. Развитие на минераложките колекции във фонда на Националния природонаучен музей. — Historia naturalis bulgarica, 1: 14—21.

Петрусенко, С., 1990. Диопсид от скарните на Северозападна Рила. — Геох., минер. и петрол., 26: 42—50.

Петрусенко, С., 1990. Ставролит в метаморфитите на Ихтиманска Средна гора. — Сп. БГД, 51 (3): 86—88.

Petrussenko, S., 1991. Minerals of the Madan ore field, Bulgaria. — Mineral. Record, 22: 439—445.

Petrussenko, S., 1991. Kamenie szlachetne i ozdobne Bulgarii. — Mineral. Polon., 22 (1): 81—87.

Петрусенко, С., 1992. Скъпоценните и декоративни минерали в България. — Изд. БАН., С., 90 с.

Петрусенко, С., 1992. Исследование минералов группы эпидота из месторождении Родопской области метода оптической и инфракрасной спектроскопии. — Сп. БГД, 53: 1—9.

Petrussenko, S., 1992. Non-granite facial and phase pegmatites in Vitosha, West Bulgaria. — Lepidolite 200, Internac. symp., Praha, pp. 10—11.

Петрусенко, С., 1993. Десилицирани пегматити в България. — ‘Развитие на бълг. минералогия — сборник резюмета’,: 7—8.

Petrussenko, S., 1993. Tennantite from the pegmatites of Vitosha. — Compt. Rend. Acad. Bulg. Sci., 46: 79—80.

Petrussenko, S., 1994. Bulgaria in the world directory of mineral collections — Mineralogical Record: 57—61.

Петрусенко, С., 1996. Десилицирани пегматити с дравит и корунд от Ихтиманска Средна гора. — Геох., минер. и петрол., 31: 65—77.

Karov, Ch., Petrussenko, S., 1996. Prenite of two pegmatite localities from Bulgaria. — Historia naturalis bulgarica, 7: 97—103.

Каров, Ч., Петрусенко, С., Генов, Ил., Стоянов, Д., 1997. Нови находки на пренит в България. — В: Юбилеен сборник ‘50 години специалност геология’ Университетско и-во ‘Св. Кл. Охридски’: 60—62.

Петрусенко, С., 1997. Турмалин от десилицирани пегматити в ултрабазити и от шисти с базичен състав — особена група в редицата шерл-дравит. — Геох., минер. и петрол., 32: 23—28.

Petrussenko, S., 1997. Review on the Rila mountain geology and environment. — ‘Observatoire de montagne de Moussala’, OM 2, fascicule 7, изд. Ж.-П. Корбел и Й. Н. Стаменов, София: 121—129.

Петрусенко, С., 1998. Микроморфоложки особености на калцити с различен генезис от български находища. — Геох., минер. и петрол., 35: 69—78.


— 80 publications
Page 1 of 2 Next Last