English | Български
Where am I? > Home > e-Natura > Staff publications

Staff publications

Zdravko Hubenov [publications, chronological order]

Лъвчиев В., Желязова, М., Хубенов, З., 1977. Принос към фауната и биологията на Tachinidae (Diptera) в Софийско. — Acta zoologica bulgarica, 8: 23—31. [PDF]

Hubenov, Z., 1977. Ein Beitrag zu der Fauna fon Tachinidae (Diptera) in Bulgarien. — Acta zoologica bulgarica, 8: 50—53. [PDF]

Hubenov, Z., 1980. Tachinid species Tachinidae (Diptera), new for the fauna of Bulgaria. — Acta zoologica bulgarica, 14: 79—82. [PDF]

Hubenov, Z., 1980. A contribution to the studies on the fauna and biology of the species of family Tachinidae (Diptera) in Bulgaria. — Acta zoologica bulgarica, 15: 77—80. [PDF]

Хубенов, З., 1981. Паразитните мухи тахини. — Природа, 3: 57—59. [PDF]

Хубенов, З., 1981. Гост от тропиците. — Природа и знание, 2. [PDF]

Хубенов, З., 1981. Внимание, табануси! — Природа и знание, 7: 26—27. [PDF]

Хубенов, З., 1982. Най-старите мухи. — Природа и знание, 2: 42. [PDF]

Hubenov, Z., 1982. Morphologische Untersuchungen über den Artenkomplex Phasia crassipennis F. — Entomologische Abhandlungen Staatliches Museum für Tierkunde Dresden, 45 (5): 91—98. [PDF]

Hubenov, Z., 1982. Eine neue Phasia-Art aus Bulgarien (Diptera, Tachinidae). — Reichenbachia, 20 (19): 163—166. [PDF]

Hubenov, Z., 1982. New Tachinidae species (Diptera) to the Bulgarian fauna from the Blagoevgrad District. — Acta zoologica bulgarica, 19: 84—87. [PDF]

Недялков, С., Хубенов, З., 1983. Неприятели на медоносната пчела. Албум ‘Природа и знание’ — 2. — Природа и знание, 2. 1—8. [PDF]

Хубенов, З., 1983. Щръклици. — Природа и знание, 3: 17—19. [PDF]

Хубенов, З., 1983. Бръмбарите. Албум ‘Природа и знание’ — 4. — Природа и знание, 4, 1—8. [PDF]

Хубенов, З., 1983. Живи влакна. — Природа и знание, 6: 30. [PDF]

Хубенов, З., 1983. Пчелите мегахилиди. — Природа и знание, 9: 16. [PDF]

Hubenov, Z., 1983. A contribution to the studies on family Tachinidae (Diptera). — Acta zoologica bulgarica, 23: 57—61. [PDF]

Hubenov, Z., 1983. Studies on the significance of some species of family Tachinidae (Diptera) for limiting the number of harmful insects of genus Eurygaster (Heteroptera, Scutelleridae). — Ecology, 11: 84—91. [PDF]

Хубенов, З., 1985. Фаунистични, зоогеографски и екологични изследвания върху семейство Tachinidae (Diptera) от Санданско-Петричката котловина. — София, ИЗ, БАН (Дисертация, 163 с., Автореферат, 32 с.) [PDF]

Хубенов, З., 1985. Насекомите от семейство Tachinidae на Санданско-Петричката котловина — видов състав и зоогеографска характеристика. — В: Национална конференция по биология. Михайловград, 11—13 септ. 1984 г. (Доклади и съобщения, секция ‘Ентомология, хидробиология и орнитология’). [PDF]

Hubenov, Z., 1985. On hosts of family Tachinidae (Diptera) species in Bulgaria. — Acta zoologica bulgarica, 27: 27—35. [PDF]

Хубенов, З., 1986. Гъсеничните мухи тахиниди. — Природа и знание, 9. [PDF]

Beschovski, V., Hubenov, Z., 1986. Die Insekten von der Familie Tachinidae (Diptera) in den Submediterranbiotopen Südwestbulgariens. I. Artenbestand und zoogeographische Charakteristik der Tachinidae im Tal zwischen Sandanski und Petrič. — In: Fauna of Southwestern Bulgaria. 1. Sofia, Bulgarian Academy of Sciences, 118—129. [PDF]

Хубенов, З., 1987. 125 години проучвания върху тахинидната фауна на България. — В: Съвременни постижения на българската зоология. София, БАН, 42—46. [PDF]

Хубенов, З., 1987. Влияние на някои растения върху количеството на тахинидите в агроценозите. — В: Юбилейна национална конференция по биология. (Доклади и съобщения, секция ‘Зоология, екология и опазване на природната среда’). София, 101—104. [PDF]

Хубенов, З., 1987. Паразитните мухи тахиниди на Славянка. — В: Юбилейна национална конференция по биология. (Доклади и съобщения, секция ‘Зоология, екология и опазване на природната среда’). София, 131—135. [PDF]

Hubenov, Z., 1988. Insects from the family Tachinidae (Diptera) in Submediterranean biotopes from Southwestern Bulgaria. II. Phenology and activity of the imaginal forms from the Sandanski-Petrič Valley. — In: Fauna of Southwestern Bulgaria. 2. Sofia, Bulgarian Academy of Sciences, 30—50. [PDF]

Hubenov, Z., 1988. Insects from the family Tachinidae (Diptera) in Submediterranean biotopes from Southwestern Bulgaria. III. Distribution for stations, trophic relations and frequency of the species in the Sandanski-Petrič Valley. — In: Fauna of Southwestern Bulgaria. 2. Sofia, Bulgarian Academy of Sciences, 51—73. [PDF]

Hubenov, Z., 1988. Species composition and zoogeographical characteristics of the family Tachinidae (Diptera) from the Slavjanka Mountain. — Acta zoologica bulgarica, 36: 17—30. [PDF]

Hubenov, Z., 1990. Physicogeographical characteristics of Vitoša. — In: Fauna of Southwestern Bulgaria. 3. Sofia, Bulgarian Academy of Sciences, 7—18. [PDF]

Hubenov, Z., 1990. Tachina flies (Insecta, Diptera, Tachinidae) from Vitoša. — In: Fauna of Southwestern Bulgaria. 3. Sofia, Bulgarian Academy of Sciences, 161—166. [PDF]

Хубенов, З., 1991. Насекомният свят на България. — В: Първа национална конференция по ентомология. София, 28—30 окт. (Доклади и съобщения, секция ‘Систематика и обща ентомология’). София, 23—27. [PDF]

Hubenov, Z., 1992. Artenbestand, Höhenferbreitung und zoogeographische Charakteristik der Familie Tachinidae (Diptera) aus dem Pirin-gebirge. — Acta zoologica bulgarica, 44: 3—18. [PDF]

Hubenov, Z., 1992. Systematische Liste der bulgarischen Raupenfliegen (Diptera, Tachinidae). — Acta zoologica bulgarica, 45: 63—71. [PDF]

Делчев, Х., Андреев, С., Благоев, Г., Големански, В., Добрев, Д., Милойкова, Г., Пенева, В., Тодоров, М., Хубенов, З., 1993. Безгръбначни животни (без Insecta) в България (Protozoa, Nematoda, Oligochaeta, Mollusca, Crustacea, Myriapoda, Araneae, Acari). — В: М. Сакалян (ред.). Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие. Основни доклади. 1. София, 149—244. (част Mollusca). [PDF]

Хубенов, З., Бешков, С., Бешовски, В., Василева, Е., Коларов, Я., Кумански, К., Попов, А., 1993. Insecta. 2. Blattodea, Mantodea, Isoptera, Orthoptera, Dermaptera, Embioptera, Megaloptera, Raphidioptera, Neuroptera, Mecoptera, Hymenoptera, Trichoptera, Lepidoptera, Diptera. — В: М. Сакалян (ред.). Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие. Основни доклади. 1. София, 323—404. [PDF]

Hubenov, Z., 1993. Übersicht der in Bulgarien festgestellten Arten der Familie Tachinidae (Diptera). — Ann. Univ. Sofia (Zoology), 82: 147—162. [PDF]

Hubenov, Z., 1993. Höhenverbreitung der Familie Tachinidae (Diptera) in Bulgarien. — Acta zoologica bulgarica, 46: 24—38. [PDF]

Hubenov, Z., 1993. Zoogeographical characteristics of Tachinidae (Diptera) with Mediterranean type of distribution in Bulgaria. — In: Second national scientific conference of entomology. Sofia, 24—27. [PDF]

Hubenov, Z., 1995. Artenbestand, Vertikalverbreitung und zoogeographische Characteristik der Familie Tachinidae (Diptera) aus dem Belasiza-Gebirge. — Acta zoologica bulgarica, 48: 48—61. [PDF]

Hubenov, Z., 1995. The insects from the family Tachinidae (Diptera) of the damp zones around the Shabla-Ezerets Lake complex. — In: Third national scientific conference of entomology. Sofia, 31—34. [PDF]

Хубенов, З., 1996. Безгръбначните животни в България. — Природа, 1: 80—85. [PDF]

Hubenov, Z., 1996. Zoogeographische Charakteristik der bulgarischen Raupenfliegen (Diptera, Tachinidae). — Historia naturalis bulgarica, 6: 49—58. [PDF]

Hubenov, Z., 1996. Faunistic diversity of Bulgaria — Invertebrates. — Historia naturalis bulgarica, 6: 11—16. [PDF]

Hubenov, Z., 1996. A contribution to the Tachinidae fauna (Diptera: Tachinidae) of the woodless zone of the National Park Central Balkan. — Acta Entomologica Bulgarica, 2 (2): 12—15. [PDF]

Hubenov, Z., Georgiev, G., 1996. Phytomyptera nigrina (Meig.) (Diptera, Tachinidae) — new parasitoid on Poplar clearwing moth (Paranthrene tabaniformes Rott.) (Lepidoptera, Sesiidae). — Forest Science, 4: 87—89. [PDF]

Hubenov, Z., 1997. Possibilities for using of a system from the really defined natural territories for the faunistic researches in Bulgaria. — Acta zoologica bulgarica, 49; 5—9. [PDF]

Hubenov, Z., 1997. Zoogeographical investigations. — In: 50 Years Institute of Zoology at the Bulgarian Academy of Sciences 1947—1997. Sofia, ‘Prof. Marin Drinov’ Academic Publishing House, 45—55. [PDF]

Hubenov, Z., 1997. Land fauna. — In: Geography of Bulgaria. Sofia, ‘Prof. Marin Drinov’ Academic Publishing House, 320—323. [PDF]

Deltshev, C., Andreev, S., Blagoev, G., Golemansky, V., Milojkova, G., Peneva, V., Dobrev, D., Todorov, M., Hubenov, Z., 1998. Invertebrates (Non Insecta) in Bulgaria. — In: C. Meine (ed.). Bulgaria’s biological diversity: Conservation status and Needs Assessment. Washington—Sofia, Pensoft, 109—161. [PDF]


— 161 publications
Page 1 of 4 Next Last