English | Български

Публикации на персонала

Златозар Боев [публикации]

Boev, Z., Todorov, O., 2019. The avian collection of the former Saint Augustine College of the Regional Natural History Museum in Plovdiv. — Historia naturalis bulgarica, 35: 1—11. [PDF]

Boev, Z., 2019. Animal remains of the medieval settlement near Brankovtsi village (Vidin Region, NW Bulgaria). — ZooNotes, 148: 1—4. [PDF]

Boev, Z., 2019. Late Antiquity animal remains of the military settlement near Barkach village (Pleven Region, CN Bulgaria). — ZooNotes, 145: 1—3. [PDF]

Boev, Z., 2019. A White Stork (Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)) nest — an unique case of multiple nesting commensalism of five species from Dragoman (W Bulgaria). — ZooNotes, 144: 1—4. [PDF]

Boev, Z., 2019. Late Antiquity (3-5 century A.D.) Fauna from Building Excavations on Exarch Joseph Street (Sofia City, Bulgaria). — Bulletin of the Natural History Museum — Plovdiv, 4: 1—8. [PDF]

Boev, Z., 2019. Past distribution of Monachus monachus in Bulgaria — subfossil and historical records (Carnivora: Phocidae). — Lynx, n. s. (Praha), 49: 163—176. [PDF]

Boev, Z., 2019. The Eurasian Collared Dove (Streptopelia decaocto Frivaldszky, 1838) — a subrecent invasive species of the avifauna of Bulgaria (subfossil records). — ZooNotes, 141: 1—3. [PDF]

Боев, З., 2019. Морските зоосувенири — заплаха за биоразнообразието на планетата. — Природа — БАН, 3: 108—111. [PDF]

Боев, З., 2019. Последните леопарди в България. — Природа — БАН, 3: 78—83. [PDF]

Боев, З., 2019. Подземна животновъдна ферма в центъра на София отпреди 17 столетия. — Природа — БАН, 3: 72—77. [PDF]

Боев, З., 2019. Свирепи, мили, страшни крокодили. — Осем, 8: 106—111. [PDF]

Боев, З., 2019. Много, много многоножки. — Осем, 7: 118—123. [PDF]

Боев, З., 2019. Световно критично-застрашен ибис кацна в Националния природонаучен музей на БАН. — Природа — БАН, 2: 110—112. [PDF]

Боев, З., 2019. Спелеоорнитология. — Природа — БАН, 2: 72—78. [PDF]

Боев, З., 2019. И ръце, и крила. — Осем, 6: 116—123. [PDF]

Боев, З., 2019. Неизвестни миниатюри на граф Амеде Алеон във фондовете на Националния природонаучен музей при БАН. — Природа — БАН, 1: 110—112. [PDF]

Боев, З., 2019. Чаплите — тези древни съвършени риболовци. — Природа — БАН, 1: 86—94. [PDF]

Боев, З., 2019. Националният природонаучен музей при Българската академия на науките — анализ на съвременното състояние, проблемите и насоките за развитие (Поглед отвътре). — Bulletin of the Natural History Museum — Plovdiv, 4: xix—xxxiii. [PDF]

Боев, З., 2019. Втора книга за биоразнообразието на Врачанска планина. — Bulletin of the Natural History Museum — Plovdiv, 4: Online First. [PDF]

Боев, З., 2019. Националният природонаучен музей при БАН — 60 години от управлението на чл.-кор. проф. д-р Георги Паспалев и проблемът за оцеляването на музея (1959—1965 г.). — Bulletin of the Natural History Museum — Plovdiv, 4: vii—xvii. [PDF]

Plachiyski, D., Popgeorgiev, G., Avramov, S., Boev, Z., 2018. The Balkan Capercaillie Tetrao urogallus rudolfi Dombrowski, 1912 (Galliformes: Phasianidae): Distribution History and Current Status in Bulgaria. — Acta zoologica bulgarica, 70 (1): 101—111. [PDF]

Боев, З., 2018. Националният природонаучен музей в годините около Втората световна война (1942 — 1947). — Списание на БАН, 4: 35—40. [PDF]

Боев, З., 2018. Пеперудите на нощта. — Осем, 9: 104—111. [PDF]

Боев, З., 2018. Умният деликатес. — Осем, 8: 110—117. [PDF]

Боев, З., 2018. Зелените гиганти. — Осем, 6: 94—101. [PDF]

Боев, З., 2018. Летци без криле. — Осем, 4: 68—75. [PDF]

Боев, З., 2018. Птичият свят на Деветашката пещера. — Природа, БАН, 1: 46—52. [PDF]

Боев, З., 2018. Националният природонаучен музей в периода 1942—1947 г. — трудно възстановяване, мъчително развитие. — В: Културната памет във времето и пространството. Сборник, посветен на 65-годишния юбилей на проф. д. изк. н. Симеон Недков. Университетско издателство 'Св. Климент Охридски'. София, 149—157. [PDF]

Boev, Z., 2018. A specimen of little bush moa Anomalopteryx didiformis (Owen, 1844), Emeidae Bonaparte, 1854 from the National Museum of Natural History, Sofia. — Historia naturalis bulgarica, 32: 3—5. [PDF]

Boev, Z., 2018. Birds in everyday life and art in Bulgaria (Thracian and Roman periods). — Historia naturalis bulgarica, 27: 3—39. [PDF]

Boev, Z., 2018. Subfossil fauna from ‘Forum Serdica’ (Sofia City, Bulgaria) of Antiquity (2nd—4th century AD) and Ottoman Epoch (15th—18th century AD) (Excavations 2017). — Bulletin of the Natural History Museum — Plovdiv, 3: 7—13. [PDF]

Boev, Z., 2018. Bulgarian Names of Domestic Animals in the Balkan Peninsula and Their Correspondences in the Scientific Literature. — Bulletin of the Natural History Museum — Plovdiv, 3: 1—5. [PDF]

Boev, Z., 2018. Fossil and subfossil record of vertebrate animals (Vertebrata J.-B. Lamarck, 1801) along the Western Black Sea Coast (Bulgaria). — In: Peev, D. et al. (eds). Proceedings of the First European Symposium 'Research, Conservation and Management of Biodiversity of European Seashores' (RCMBES). Acta zoologica bulgarica, Suppl. 11: 105—110. [PDF]

Боев, Н., Боев, З., 2018. Турът (Bos primigenius Bojanos, 1827) (Artiodactyla, Mammalia) в природата и културата на България. — ZooNotes. Supplement 5. ISSN 1313-9916. Университетско издателство “Паисий Хилендарски”. Пловдив. 1—120. www.zoonotes.bio.uni-plovdiv.bg. [PDF]

Боев, З., 2018. Граф Филип Алеон на посещение в Националния природонаучен музей — БАН. — Информационен бюлетин — БАН, 3: 13—14. [PDF]

Боев, З., 2018. Форумът на Сердика — зоопантеон под паважа в центъра на София. — Природа, БАН, 4: 62—68. [PDF]

Боев, З., 2018. Птици в дупки. — Осем, 10: 100—107. [PDF]

Боев, З., 2018. Живи светлини. — Осем, 10: 106—113. [PDF]

Боев, З., 2018. Мирис… на минало от пещерата ‘Миризливка’. — Природа, БАН, 3: 68—71. [PDF]

Боев, З., 2018. Докато има пъдпъдъци … (Вместо предговор). В: Няголов, К. Пъдпъдъкът — удивителен, но уязвим. — Изд. ЕТ ‘Бургаски езера’, София, 4. [PDF]

Боев, З., 2017. Националният природонаучен музей при Българската академия на науките: второ раждане (1972—1974 г.). — Списание на БАН, 6: 77—79. [PDF]

Боев, З., 2017. Върху размножаването на някои мишевидни гризачи (Muroidea Illiger, 1811) от Огражден планина (Югозадна България). — В: Иванов, И. (гл. ред.). Сборник с доклади от националната научна конференция, посветена на 55-годишнината от създаването на Учителския институт в гр. Смолян и 20-годишнината от преобразуването му във Филиал на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. Образование и наука за личностно и обществено развитие. Кн. 2. Природни науки, математика и информатика. Технически науки. Биология и химия. Медицина. Смолян, 27—28 октомври 2017. Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски”, Филиал — Смолян. 45—54. [PDF]

Boev, Z., 2017. New data on the subfossil fauna from ‘Forum Serdica’ (Sofia City, Bulgaria; 3rd—19th century AD). — Historia naturalis bulgarica, 24: 179—186. [PDF]

Boev, Z., 2017. Fossil and subfossil record of Reptiles (Reptilia Laurenti, 1768) in Bulgaria. — Historia naturalis bulgarica, 24: 165—178. [PDF]

Boev, Z., 2017. Bone remains of the Late Antiquity — Early Medieval deposits of the National Academy of Art (Sofia, Bulgaria). — Bull. Nat. Hist. Mus. Plovdiv, 2: 9—11. [PDF]

Boev, Z., 2017. Fossil and Subfossil Record of Species of the Genus Lynx Kerr, 1792 (Mammalia: Felidae) in Bulgaria. — Acta zoologica bulgarica, 69 (3): 303—306. [PDF]

Boev, Z., 2017. Fossil records of Rhinoceroses (Rhinocerotoidea Gray, 1821), Chalicotheres (Chalicotherioidea Gill, 1872) and Brontotheres (Brontotherioidea (Marsh, 1873) (Peryssodactyla Owen, 1848 — Mammalia Linnaeus, 1758) in Bulgaria. — Bull. Nat. Hist. Mus. Plovdiv, 2: 1—7. [PDF]

Boev, Z., 2017. Fossil and Subfossil Record of Vertebrate Animals (Vertebrata J.-B. Lamarck, 1801) along the Western Black Sea Coast (Bulgaria). — In: Georgieva, E., Peev, D. (eds). First European Symposium: Research, Conservation and Management of Biodiversity in the European Seashores. RCMBES 2017. Primorsko, Bulgaria, 8—12 May 2017. Book of Abstracts. Avangard Prima, 2017. ISBN 978-619-160-793-8., p. 30. [PDF]

Boev, Z., 2017. Avian finds from the Early Neolithic settlement near Kapitan-Dimitrievo village (Pazardzhik Region). — ZooNotes, 112: 1—3. [PDF]

Boev, Z., 2017. Late Neolithic and Late Antiquity avian finds of Chavdarova Cheshma (Simeonovgrad, Haskovo Region). — ZooNotes, 111: 1—3. [PDF]


— 728 публикации
страница 1 от 15 следваща последна