English | Български

Гръбначни животни (1). Снимкa: (c) С. Бешков
Гръбначни животни (2). Снимкa: (c) С. Бешков
В отдела се провеждат научни изследвания върху гръбначните животни (риби, земноводни, влечуги, птици и бозайници) в България и съседните страни. Снимки (c) С. Бешков

Отдел Гръбначни животни

Основна дейност


Провеждат се научни изследвания върху видовото разнообразие, разпространението, морфологията, биологията, екологията, филогенията и консервационната значимост на гръбначните животни (риби, земноводни, влечуги, птици и бозайници) в България и съседните страни. Тук се съхранява една от най-значимите орнитологични колекции на Балканския полуостров.

Текущи проекти


Морфометрична характеристика и картиране на сладководните риби в България
Осъвременен списък на сладководните риби в България
Сравнителна характеристика на ихтиофаунистичните комплекси на реките от Егейския и Черноморския водосборни басейни
Филогенетични изследвания на земноводни и влечуги в България
Проучване върху външната морфология, вътревидовата диференциация, половия диморфизъм и таксономията на гущерите от семейство Lacertidae в България
Проучвания върху състоянието на популациите на земноводните в България

Колекции


Ихтиологичната колекция на музея наброява около 5000 екземпляра от повече от 300 вида риби.

Съхраняват около 5000 екземпляра от българската херпето-батрахофауна и около 300 екземпляра чуждоземна фауна. Сбирките съдържат около 80 вида земноводни и 270 вида влечуги.

Колекцията от птици съдържа фосилни кости и костни фрагменти — над 17000 бр.; рецентни птици — сухи препарати на кожа — около 12000 екз., монтирани сухи препарати — над 5000 бр., цели и частични несъчленени скелети — около 1900 бр., яйца — около 1000 бр., гнезда — около 80 бр. и др.

Колекциите от съвременни бозайници (около 360 вида) — над 1000 монтирани сухи препарати и кожи; 240 спиртни препарата; около 2500 скелета.

Научен състав


Златозар Боев, проф. д.б.н. — завеждащ отдел
Тихомир Стефанов — магистър ихтиолог
Иля Акоста — магистър зоолог
Вера Христова — техн. сътрудник