English | Български

Проф. д-р Златозар Боев, д.б.н., орнитолог, завеждащ отдел Гръбначни животни. Снимкa: (c) С. Абаджиев
Проф. д-р Златозар Боев, д.б.н., орнитолог, завеждащ отдел Гръбначни животни. Снимкa: (c) С. Абаджиев

Златозар Боев

(професор д.б.н.)
телефон: 087 7089048; е-поща:

Роден на 20 октомври 1955 в София.
Образование: Софийски университет ‘Св. Кл. Охридски’ (1980).
Дипл. специалност: биолог-еколог.

Област на научни изследвания


Палеоорнитология; орнитоархеология; еволюция на птиците и палеоавифауните; костна и екстериорна морфология на птиците; оредяване и изчезване на птиците; история на зоологията, орнитологията и палеонтологията и природонаучните колекции.


Текущи проекти


План за действие за опазване на египетския лешояд Neophron percnopterus в България. Българско дружество за защита на птиците (2009—2018)
Спешни мерки за опазване на египетския лешояд (Neophron percnopterus) в България и Гърция. LIFE10/NAT/BG/000152, Програма LIFE+ на Европейската комисия (2013—2014)
‘Зооархеологично изследване на ‘Форума на Сердика’ въз основа на останките гръбначни животни от центъра на София (4—19 в. н. е.)’ (2015—2018)
Турът (Bos primigenius Bojanos, 1827) (Artiodactyla, Mammalia) в природата и културата на България
‘Траките — генезис и развитие на етноса, културни идентичности, цивилизационни взаимодействия и наследство от древността’ — Изучаване на животински остеологически материали (диви и домашни) от неолита до Късното средновековие с оглед търсене на континюитет
Late Pleistocene avifauna of the Pešturina Cave (Nišava District, SE Serbia)
История на Националния природонаучен музей при Българската адемия на науките

Докторанти


Марков, Г. (2000—2002). Изкопаемите хоботни (Proboscidea) от България: фаунистичен състав, биохронология, екология и зоогеография. — Редовна доктурантура (съ-ръководител; 3-тата година под н. рък. на Н. Спасов). Национален природонаучен музей, БАН. — защитил успешно.
Митев, Ив. (2001—2004). Субфосилна фауна от птици и бозайници (Aves et Mammalia — Vertebrata) от находища в Североизточна България. — Задочна докторантура. Национален природонаучен музей, БАН. — защитил успешно.
Демерджиев, Д. (2005—2008). Царският орел (Aquila heliaca Savigni, 1809) (Accipitridae — Aves) в България — биология, екология, численост и мерки за опазване. — Задочна докторантура. Национален природонаучен музей, БАН. — защитил успешно.
Недялков, Н. (2007—2010). Хранителен спектър на гнездящи ловни соколи (Falco cherrug) в зависимост от достъпността на плячката. — Задочна докторантура. Национален природонаучен музей, БАН. — защитил успешно.
Ангелов, И. (2011—2014). Консервационна биология на египетския лешояд (Neophron percnopterus L.) в България. — Задочна докторантура. Национален природонаучен музей, БАН. — прекъснал.
Димитър Плачийски (2013—2016): Разпространение на глухаря (Tetrao urogallus Linnaeus, 1758) в България в зависимост от ландшафтно-екологичните характеристики на местообитанията. — Задочна докторантура. Национален природонаучен музей, БАН.
Добрев, Д. (2014—2018). Разпространение и екологични изисквания на белоглавия лешояд (Gyps fulvus Hablizl., 1783) в България. — Задочна докторантура. Пловдивски университет ‘Паисий Хилендарски’.
Аркумарев, В. (2016—2019). Придвижване и индивидуален участък при белоглавия лешояд (Gyps fulvus Hablizl, 1783) в България. — Редовна докторантура. Пловдивски университет ‘Паисий Хилендарски’. (съ-ръководител с доц., д.б.н. Дилян Георгиев).

Дипломанти


Караиванова, Е. 1997. Сравнителен остеометричен анализ на две популации на лиската (Fulica atra Linnaeus, 1758) от Югоизточна България — рецентна и субфосилна от раннобронзовата епоха. — СУ ‘Св. Климент Охридски’. Биологически факултет. Дипл. работа.
Митев, Ив. 1996. Сравнителен анализ на хранителния спектър на бухала (Bubo bubo (Linnaeus, 1758)) от две находища от Североизточна България. — СУ ‘Св. Климент Охридски’, Биол. фак., Дипл. раб., 1—27.
Тодоров, Р. 1993. Върху фенологията на размножаването на белоопашатия мишелов (Buteo rufinus) в някои части от страната. — СУ ‘Св. Климент Охридски’. Биологически факултет. Дипл. работа.
Тотева, Цв. 1995. Хранителен спектър на горската ушата сова (Asio otus (L.)) в Северния парк на гр. София. — СУ —Св. Климент Охридски’. Биологически факултет. Дипл. работа. (съ-ръководител с Б. Милчев).

Най-нови публикации


Plachiyski, D., Popgeorgiev, G., Avramov, S., Boev, Z., 2018. The Balkan Capercaillie Tetrao urogallus rudolfi Dombrowski, 1912 (Galliformes: Phasianidae): Distribution History and Current Status in Bulgaria. — Acta zoologica bulgarica, 70 (1): 101—111. [PDF]

Боев, З., 2018. Зелените гиганти. — Списание Осем, 6: 94—101. [PDF]

Боев, З., 2018. Летци без криле. — Списание Осем, 4: 68—75. [PDF]

Боев, З., 2018. Птичият свят на Деветашката пещера. — Природа, БАН, 1: 46—52. [PDF]

Боев, З., 2018. Националният природонаучен музей в периода 1942—1947 г. — трудно възстановяване, мъчително развитие. — В: Културната памет във времето и пространството. Сборник, посветен на 65-годишния юбилей на проф. д. изк. н. Симеон Недков. Университетско издателство 'Св. Климент Охридски'. София, 149—157. [PDF]

Boev, Z., 2018. Birds in everyday life and art in Bulgaria (Thracian and Roman periods). — Historia naturalis bulgarica, 27: 3—39. [PDF]

Boev, Z., 2018. Subfossil fauna from ‘Forum Serdica’ (Sofia City, Bulgaria) of Antiquity (2nd—4th century AD) and Ottoman Epoch (15th—18th century AD) (Excavations 2017). — Bulletin of the Natural History Museum — Plovdiv, 3: 7—13. [PDF]

Boev, Z., 2018. Bulgarian Names of Domestic Animals in the Balkan Peninsula and Their Correspondences in the Scientific Literature. — Bulletin of the Natural History Museum — Plovdiv, 3: 1—5. [PDF]

Boev, Z., 2018. Fossil and subfossil record of vertebrate animals (Vertebrata J.-B. Lamarck, 1801) along the Western Black Sea Coast (Bulgaria). — In: Peev, D. et al. (eds). Proceedings of the First European Symposium 'Research, Conservation and Management of Biodiversity of European Seashores' (RCMBES). Acta zoologica bulgarica, Suppl. 11: 105—110. [PDF]

Боев, Н., Боев, З., 2018. Турът (Bos primigenius Bojanos, 1827) (Artiodactyla, Mammalia) в природата и културата на България. — ZooNotes. Supplement 5. ISSN 1313-9916. Университетско издателство “Паисий Хилендарски”. Пловдив. 1—120. www.zoonotes.bio.uni-plovdiv.bg. [PDF]


По-пълен списък на публикации — раздел e-Natura | Публикации на персонала