English | Български

Проф. д-р Златозар Боев, д.б.н., орнитолог, завеждащ отдел Гръбначни животни. Снимкa: (c) С. Абаджиев
Проф. д-р Златозар Боев, д.б.н., орнитолог, завеждащ отдел Гръбначни животни. Снимкa: (c) С. Абаджиев

Златозар Боев

(професор д.б.н.)
телефон: 087 7089048; е-поща:

Роден на 20 октомври 1955 в София.
Образование: Софийски университет ‘Св. Кл. Охридски’ (1980).
Дипл. специалност: биолог-еколог.

Област на научни изследвания


Палеоорнитология; орнитоархеология; еволюция на птиците и палеоавифауните; костна и екстериорна морфология на птиците; оредяване и изчезване на птиците; история на зоологията, орнитологията и палеонтологията и природонаучните колекции.


Текущи проекти


План за действие за опазване на египетския лешояд Neophron percnopterus в България. Българско дружество за защита на птиците (2009—2018)
Спешни мерки за опазване на египетския лешояд (Neophron percnopterus) в България и Гърция. LIFE10/NAT/BG/000152, Програма LIFE+ на Европейската комисия (2013—2014)
‘Зооархеологично изследване на ‘Форума на Сердика’ въз основа на останките гръбначни животни от центъра на София (4—19 в. н. е.)’ (2015—2018)
Турът (Bos primigenius Bojanos, 1827) (Artiodactyla, Mammalia) в природата и културата на България
‘Траките — генезис и развитие на етноса, културни идентичности, цивилизационни взаимодействия и наследство от древността’ — Изучаване на животински остеологически материали (диви и домашни) от неолита до Късното средновековие с оглед търсене на континюитет
Late Pleistocene avifauna of the Pešturina Cave (Nišava District, SE Serbia)
История на Националния природонаучен музей при Българската адемия на науките

Докторанти


Марков, Г. (2000—2002). Изкопаемите хоботни (Proboscidea) от България: фаунистичен състав, биохронология, екология и зоогеография. — Редовна доктурантура (съ-ръководител; 3-тата година под н. рък. на Н. Спасов). Национален природонаучен музей, БАН. — защитил успешно.
Митев, Ив. (2001—2004). Субфосилна фауна от птици и бозайници (Aves et Mammalia — Vertebrata) от находища в Североизточна България. — Задочна докторантура. Национален природонаучен музей, БАН. — защитил успешно.
Демерджиев, Д. (2005—2008). Царският орел (Aquila heliaca Savigni, 1809) (Accipitridae — Aves) в България — биология, екология, численост и мерки за опазване. — Задочна докторантура. Национален природонаучен музей, БАН. — защитил успешно.
Недялков, Н. (2007—2010). Хранителен спектър на гнездящи ловни соколи (Falco cherrug) в зависимост от достъпността на плячката. — Задочна докторантура. Национален природонаучен музей, БАН. — защитил успешно.
Ангелов, И. (2011—2014). Консервационна биология на египетския лешояд (Neophron percnopterus L.) в България. — Задочна докторантура. Национален природонаучен музей, БАН. — прекъснал.
Димитър Плачийски (2013—2016): Разпространение на глухаря (Tetrao urogallus Linnaeus, 1758) в България в зависимост от ландшафтно-екологичните характеристики на местообитанията. — Задочна докторантура. Национален природонаучен музей, БАН.
Добрев, Д. (2014—2018). Разпространение и екологични изисквания на белоглавия лешояд (Gyps fulvus Hablizl., 1783) в България. — Задочна докторантура. Пловдивски университет ‘Паисий Хилендарски’.
Аркумарев, В. (2016—2019). Придвижване и индивидуален участък при белоглавия лешояд (Gyps fulvus Hablizl, 1783) в България. — Редовна докторантура. Пловдивски университет ‘Паисий Хилендарски’. (съ-ръководител с доц., д.б.н. Дилян Георгиев).

Дипломанти


Караиванова, Е. 1997. Сравнителен остеометричен анализ на две популации на лиската (Fulica atra Linnaeus, 1758) от Югоизточна България — рецентна и субфосилна от раннобронзовата епоха. — СУ ‘Св. Климент Охридски’. Биологически факултет. Дипл. работа.
Митев, Ив. 1996. Сравнителен анализ на хранителния спектър на бухала (Bubo bubo (Linnaeus, 1758)) от две находища от Североизточна България. — СУ ‘Св. Климент Охридски’, Биол. фак., Дипл. раб., 1—27.
Тодоров, Р. 1993. Върху фенологията на размножаването на белоопашатия мишелов (Buteo rufinus) в някои части от страната. — СУ ‘Св. Климент Охридски’. Биологически факултет. Дипл. работа.
Тотева, Цв. 1995. Хранителен спектър на горската ушата сова (Asio otus (L.)) в Северния парк на гр. София. — СУ —Св. Климент Охридски’. Биологически факултет. Дипл. работа. (съ-ръководител с Б. Милчев).

Най-нови публикации


Боев, Н., Боев, З., 2018. Турът (Bos primigenius Bojanos, 1827) (Artiodactyla, Mammalia) в природата и културата на България. — ZooNotes. Supplement 5. ISSN 1313-9916. Университетско издателство “Паисий Хилендарски”. Пловдив. 1—120. www.zoonotes.bio.uni-plovdiv.bg. [PDF]

Боев, З., 2017. Националният природонаучен музей при Българската академия на науките: второ раждане (1972—1974 г.). — Списание на БАН, 6: 77—79. [PDF]

Боев, З., 2017. Върху размножаването на някои мишевидни гризачи (Muroidea Illiger, 1811) от Огражден планина (Югозадна България). — В: Иванов, И. (гл. ред.). Сборник с доклади от националната научна конференция, посветена на 55-годишнината от създаването на Учителския институт в гр. Смолян и 20-годишнината от преобразуването му във Филиал на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. Образование и наука за личностно и обществено развитие. Кн. 2. Природни науки, математика и информатика. Технически науки. Биология и химия. Медицина. Смолян, 27—28 октомври 2017. Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски”, Филиал — Смолян. 45—54. [PDF]

Boev, Z., 2017. New data on the subfossil fauna from “Forum Serdica” (Sofia City, Bulgaria; 3rd—19th century AD). — Historia naturalis bulgarica, 24: 179—186. [PDF]

Boev, Z., 2017. Fossil and subfossil record of Reptiles (Reptilia Laurenti, 1768) in Bulgaria. — Historia naturalis bulgarica, 24: 165—178. [PDF]

Boev, Z., 2017. Bone remains of the Late Antiquity — Early Medieval deposits of the National Academy of Art (Sofia, Bulgaria). — Bull. Nat. Hist. Mus. Plovdiv, 2: 9—11. [PDF]

Boev, Z., 2017. Fossil and Subfossil Record of Species of the Genus Lynx Kerr, 1792 (Mammalia: Felidae) in Bulgaria. — Acta zoologica bulgarica, 69 (3): 303—306. [PDF]

Boev, Z., 2017. Fossil records of Rhinoceroses (Rhinocerotoidea Gray, 1821), Chalicotheres (Chalicotherioidea Gill, 1872) and Brontotheres (Brontotherioidea (Marsh, 1873) (Peryssodactyla Owen, 1848 — Mammalia Linnaeus, 1758) in Bulgaria. — Bull. Nat. Hist. Mus. Plovdiv, 2: 1—7. [PDF]

Boev, Z., 2017. Fossil and Subfossil Record of Vertebrate Animals (Vertebrata J.-B. Lamarck, 1801) along the Western Black Sea Coast (Bulgaria). — In: Georgieva, E., Peev, D. (eds). First European Symposium: Research, Conservation and Management of Biodiversity in the European Seashores. RCMBES 2017. Primorsko, Bulgaria, 8—12 May 2017. Book of Abstracts. Avangard Prima, 2017. ISBN 978-619-160-793-8., p. 30. [PDF]

Boev, Z., 2017. Avian finds from the Early Neolithic settlement near Kapitan-Dimitrievo village (Pazardzhik Region). — ZooNotes, 112: 1—3. [PDF]


По-пълен списък на публикации — раздел e-Natura | Публикации на персонала