Hall 15 — Non-insect invertebrates (2) Chambered nautilus (Nautilus pompilius) To the next viewpoint Penion dilatatus