Зала 6 — Земноводни и влечуги (1) Голям стрелец (Dolichophis caspius) Към следващата гледна точка Към следващата гледна точка